فرصت کاریابی در عروج (پست معاون علمی و تدریسی)

موسسه تحصیلات عالی عروج

پست معاون علمی و تدریسی

 حد اقل شرایط و مهارت های لازم :

 • حد اقل ماستر دریکی از بخش های رهبری و مدیریت،  اداره عامه، اداره و تجارت ، علوم اجتماعی و فرهنگی
 • حد اقل سه سال تجربه کار در دوایر اکادمیک
 • حاکمیت به برنامه ام اس افس  و توانایی استفاده از برنامه های دیگر کمپیوتر مرتبط به وظیفه 
 • توانایی و حاکمیت به پیشبرد امور مطابق پلان کار و گزارش دهی در قالب ضرب الاجل 

مسؤلیت های وظیفوی :

 • تدوین استراتیژیک  یک سالۀ آمریت تضمین کیفیت مؤسسۀ تحصیلات عالی عروج
 • تهیۀ جدول پلان کاری مؤسسه ، پلان مالی مؤسسه و پلان استراتیژیک پوهنحی ها
 • تهیهء جدول پلان بهبود تدریس برای استادان و تشکیل ورکشاپ های توضیحی و تشریحی خط مشی یاد دهی و یاد گیری در جمع استادان و محصلان
 • انکشاف معیار های علمی به منظور بهبود وضع تدریسی ، تحقیقی و نشراتی موسسه و ریاست از کمیته های مربوط
 • ارزیابی نصاب تحصیلی و عیار نمودن آن مطابق خواست زمان
 • بررسی و ارزیابی طرزالعمل ها و در صورت ضرورت تهیه طرح تعدیل، تجدید و یاالغای آنها
 • نظارت از تطبیق نصاب تحصیلی توسط اعضای کادر علمی و ترتیب طرح و پیشنهاد تقویم اکادمیک مؤسسه 
 • اجراآت لازم در مورد تجهیز و غنامندی هر چه بیشتر کتابخانه ، بخش نشرات و تکنالوژی معلوماتی
 • رهبری و نظارت از امور اکادمیک ، محصلان ، امور تحقیقاتی و نشراتی مؤسسه
 • فراهم نمودن تسهیلات و امکانات لازم برای اجرای کارهای عملی محصلان
 • اجراات لازم در مورد تقرر، ترفیع، انفکاک و تقاعد اعضای دایمی کادر علمی  و استخدام کادر  های  علمی  خارج  کادر و قرار دادی
 • اجراات در زمینه پذیرش محصلان جدید شمول، برگزاری امتحان شمول و امور تآجیل ، تبدیلی و انفکاک محصلان طبق اسناد تقنینی مربوط
 • رهنمای و مراقبت از کار تهیه و صدور اسناد فراغت و کارت  هویت به محصلان
 • اشتراک در جلسات ریاست محترم تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت محترم تحصیلات عالی و انتقال نتایج و فیصله های جلسات یادشده به مسئولین محترم مؤسسهء
 • همکاری با رئیس مؤسسه در امور اکادمیک و محصلان و پیشبرد وظایف رئیس مؤسسه در زمان غیابت
 • گزارش از اجراات خویش به هئیت امنا و رئیس مؤسسه
 • سایر وظایفی که طبق ایجابات وظیفوی به معاون علمی سپرده میشود
 •  

حقوق/ امتیازات: مطابق حقوق اداره عروج

 • قابل توجه
 • آخرین تاریخ ارسال درخواستی ۱۰ میزان ۱۳۹۶
 •  برای ارسال درخواستی های خویش لطفا صرف اسم پست (معاون علمی و تدریسی ) را در قسمت سبجکت لاین ایمیل خود نوشته وبه ایمیل ذیل ارسال دارید.

 sadiqa.basiri@gmail.com