پذیرش برای بهار ۱۳۹۶

مؤسسه تحصیلات عالی عروج برای سال ۱۳۹۶، در درشته های حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد محصل می پذیرد.

فیس هر سمستر: ۸۵۰۰ افغانی

تخفیف برای طبقه اناث و کارمندان دولتی

برای معلومات بیشتر با شماره: ۰۲۰۲۵۰۰۵۱۰ به تماس شوید.