تماس باما

تماس با ما Contact us

شماره تماس Phone: 0202500510 / 0797399300

Email: sadiqa.basiri@gmail.com / oroj@oroj.edu.af